Familjeterapi vid ätstörning, 7,5 hp

Familjeterapi är den evidensbaserade behandlingen för barn och ungdomar med ätstörningar. Denna utbildning avser att i första hand förbättra kunskapsläget för de som arbetar med ätstörningar hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande med rätt inriktning på familjeterapin från början. 

Familjeterapi vid ätstörning: Grunderna i den familjeterapi modell utbildningen bygger på har sin grund i det terapeutiska arbete som utvecklades på 70-talet. Den första behandlingsstudien vid Maudsley sjukhuset i London kom 1987. Familjeterapi har efter den studien alltmer kommit att visa sig vara den behandlingsmetod som har bäst evidens vid behandling av unga patienter med anorexia nervosa. Familjeterapi har även stöd vid behandling av bulimia nervosa hos den unge patienten. Familjeterapi vid ätstörningar skiljer sig från sedvanlig familjeterapi på ett antal punkter. Det gäller i första hand intensitet och fokus; det rör sig om medicinsk hotfulla tillstånd där en förändring måste ske snabbt. Denna utbildning avser att i första hand förbättra kunskapsläget för de som arbetar med anorexia nervosa hos barn och ungdomar, där det är helt avgörande med rätt inriktning på familjeterapin från början.


Familj och ätstörning
När en familj möts är det ofta kring mat. Vårt sociala umgänge och omhändertagande är format kring mat. Den gemensamma familjemåltiden är det centrala navet i en familj.

När någon drabbas av en ätstörning drabbar det familjen på ett sätt som skiljer sig från andra psykiska störningar. Inte bara hur det påverkar det normala familjelivet, men också utifrån att en ätstörning ofta går med en allvarlig medicinsk påverkan.

Familjen har kommit att få en alltmer självklar roll i behandling av psykisk störning, både vad gäller barn och vuxna.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med behandling av de som är drabbade av ätstörning och som vill lära dig mer om hur man bättre kan hjälpa familjer och drabbade med en evidensbaserad behandlingsmetod
kursens innehåll
Utbildningen avser främst att ge grundläggande kunskap, erfarenhet och förtrogenhet i tillämpningen av familjeterapi  vid ätstörningar, så att deltagarna kan bedriva den i sin kliniska
vardag. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet.

Den huvudsakliga arbetsformen är en integration mellan teori och praktik. Den teoretiska delen utgår från hur de olika familjetera- peutiska traditionerna påverkat utvecklingen av familjeterapi vid ätstörningar. De traditioner som främst kommer att avhandlas är den strukturella, den strategiska, den språksystemiska och den narrativa traditionen.

Familjeterapi är en praktisk och pragmatiskt inriktad behand- lingsmetod, och utbildningen kommer därmed att ha fokus på konkreta övningar. Vi kommer att gå genom aktuell forskning om familjeterapi vid ätstörningar

Kursens upplägg
Utbildningen består av föreläsningar, grupparbete, rollspel med videofeedback samt spegling av eget arbete med familjer. Vi avser att ge deltagarna både en teoretisk förståelse och en praktisk erfarenhet. Deltagarna skall även sätta sig in i den anvisade litteraturen.
De Deltagarna skall genomföra ett fördjupningsarbete ”Hur jag tillämpar familjeterapi vid ätstörningar i arbetet på min arbetsplats”. Skriftlig och muntlig redovisning av fördjupningsarbete samt reflektion kring andra deltagares redovisningar är examinationen

Kursdatum:
27-30/8-19
17-18/10-19
14-15/11-19

16-17/1-20

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

Förvaltningsrätt, 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Läs mer & boka

Juridisk introduktionskurs, 15hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Läs mer & boka

Straff- och processrättslig kurs 15 hp. Höstterminen 2019

02 september 2019

Internetbaserad fristående kurs

Lund University Commissioned Education

23750 SEK

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.