Information om kursen:

Kursen tar sikte på revisioner av koncernrevision som utförs enligt ISA 600 Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar. Kursen omfattar följande frågeställningar:

 • Huvudansvarig revisors ansvar för dotterbolagsrevisionen
 • Val av dotterföretagsrevisorer – krav på dessa
 • Inom nätverket / utom nätverket
 • Instruktioner till dotterföretagsrevisorerna / Instruktioner inom byrån, om dotterföretagen granskas av samma revisor
 • Uppföljning under arbetets gång
 • Rapportering (Revisionsberättelse eller liknande, upplysningar från företagsledningen, memorandum, rapportering av funna fel)
 • Situationen när man har tvång på lokal revision för dotterföretagen
 • Riskanalys koncern, moder, döttrar 
 • Vilka tillgångar och skulder skapar vi i koncernredovisningen?
 • Väsentlighetstal för koncernen (övergripande, arbetsväsentlighet, väsentliga poster, noteringsgränser) 
 • Väsentliga komponenter 
 • Uppdragsavtal – kan man ha ett avtal för alla bolag i en koncern?
 • Uttalande från ftg-ledning – kan man ha gemensamt uttalande för samtliga eller vissa bolag.
 • Varulager – måste man delta på alla varulager i koncernen 
 • Koncernmellanhavanden/ Koncerninterna transaktioner  – lån , koncerncheckräkning, affärstransaktioner
 • Internvinster
 • Värdeöverföringar
 • Inköpsbolag (enbart affärer med koncernföretag)

 PrisByrån står för kursen, men som deltagare står du för din egen tid och eventuella reskostnader. Dessa kostnader kan tas inom utbildningspotten

Föreläsare: Olle Herolf och Bengt Skough

Plats och tid: Hotel C, Stockholm, 24 september kl 11:45-17. Kursen inleds med en presentation av innehållet, följt av lunch. Föreläsningen börjar 13:00. Vänligen meddela om ni inte önskar delta under lunchen.

Liknande evenemang

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.