Utbildningen av Trafiksäkerhetsgranskare är en helt ny unik utbildning enligt TSFS 2011:99. Den är utformad för personer som kan få i uppdrag att granska planerings- och projekteringsarbete. Efter avslutad utbildning är det Transportstyrelen som utfärdar behörighetsbevis efter ansökan om det.

Kursdatum: 4 dagar v.38 (17/9 - 20/9) 2018, och genomförs vid Tekniska Högskolan i Lund.

BAKGRUND
Vägsäkerhetslagen som trädde i kraft den 19 december 2010 ställer krav på väghållaren att vidta åtgärder för att åstadkomma säkrare vägar. Lagen gäller för de vägar som ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) vilket för Sveriges del i princip motsvarar landets Europavägar. Väghållaren ska göra en trafiksäkerhetsanalys på ett tidigt stadium av vägplaneringsprocessen. Därefter ska en trafiksäkerhetsgranskare granska planerings- och projekteringsarbetet och redovisa eventuella riskmoment i en rapport. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter skall Trafiksäkerhetsgranskaren ha genomgått utbildning, som följer en kursplan, och måste ha behörighetsbevis för att få ta uppdrag som granskare. Efter avslutad utbildning är det Transportstyrelen som utfärdar behörighetsbevis efter ansökan om det, förutsatt att sökanden uppfyller alla krav enligt (TSFS 2011:99, §15).

SYFTE
Kursens syfte är att ge kursdeltagarna kunskap om trafiksäkerhets- principer och träning i att kunna genomföra trafiksäkerhetsgranskning på ett systematiskt och dokumenterat sätt. Efter genomgången kurs skall kursdeltagaren ha: • övergripande kunskaper om trafiksäkerhet, • kunna ta fram och sammanställa relevanta granskningsgrunder som behövs för en trafiksäkerhetsgranskning, • förstå hur information från en trafiksäkerhetsanalys kan användas vid en trafiksäkerhetsgranskning, • grundläggande kunskaper som behövs för att kunna genomföra en trafiksäkerhetsgranskning.

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig mot yrkesverksamma ingenjörer som arbetar med trafiksäkerhetsfrågor samt konsulter, Trafikverkets och kommunala tjänstemän.

Kursen ges endast om tillräckligt antal deltagare uppnås.

Anmälan och avbeställning Vid färre deltagare än 12 genomförs ej kursen. Anmälan till kursen är bindande. Vid avbeställning senast 2 veckor före kursens början utgår 50 % av den totala kostnaden. Vid avbeställning mindre än två veckor före kursens början debiteras kursen i sin helhet. Byte av deltagare kan ske utan avgift när som helst före eller i samband med kurstart. Lunds universitets allmänna villkor gällande akademisk uppdragsutbildning gäller för detta uppdrag och återfinns på Allmäna villkoren.

Avgift och fakturering Kurskostnaden är 19 800 SEK exklusive moms. Kursmaterial, studiebesök, lunch, fika och välkomstmiddag ingår priset.

Kontaktinformation Kursinnehåll: András Várhelyi Trafik och väg, andras.varhelyi@tft.lth.se Anmälan: Jessica Hansson, LUCE, på 046-222 7327 eller till jessica.hansson@education.lu.se

MER FRÅN ARRANGÖREN

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för matematiklärare i gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

01 augusti 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

2019 Programmering med ämnesdidaktisk inriktning för teknik- & matematiklärare åk 7-9, 7,5 hp

01 september 2019

Distanskurs

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Läs mer & boka

International course in hemophilia - from basic to advanced

15 oktober 2019

Scandic Triangeln Malmö, Sweden

Lund University Commissioned Education

Kostnadsfritt

Funderingar?

Vi diskuterar gärna dina tankar och idéer och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss nedan.